Den tavse klokke.


Patienters udeblivelse er et jævnligt fremdraget emne blandt praktiserende speciallæger, og i de senere år også i sygehussektoren. (1).
For nylig foretog FAPS en spørgeskema undersøgelse blandt de praktiserende speciallæger, som skulle oplyse, hvad de mente, de havde af udeblivelser, samt hvad de mente, de havde i omsætningstab på dette. På grund af manglende tid blev man bedt om et skøn og så svare på den baggrund.
At denne metode tidsvis kan være nødvendig kan ikke nægtes, men så travlt, mener jeg nu ikke, vi har i den henseende.
Enquette er for nylig sendt ud til speciallæger. (2)
Disse tal ville så kunne bruges i forhandling med sygesikringen om kompensation.
Før vi fik brevet fra FAPS, havde jeg besluttet at lave en opgørelse for at se, hvad problemet egentligt er i min klinik (fuldtids klinik i ortopædi).

Metode:
Det blev bestemt, at opgørelsen skulle løbe fra 1.9.03 til 31.12.03.
På grund af at mange tit udtrykte, at der var flere udeblivelser blandt indvandrer familier specielt, på operationsdage, blev det registreret også. Ved udeblivelses definition er brugt, at de enten helt er udeblevet eller ringet så sent afbud (<24 timer), at det ikke har været muligt at indplacere anden patient.
Der blev hver dag registreret
Antal udeblevne danskere og disse særskilt på operationsdage
Antal udeblevne indvandrer og disse særskilt på operationsdage
Totale antal patienter, og hvor mange af disse der var indvandrere.

Resultat:

Tabel 1

Første og anden søjle er antal udeblevne, Derefter det totale antal tilsatte. Næstesøjle er indvandrernes andel. To sidste søjler er fordeling af udeblivere på operationsdagen.

I procent af det totale antal danskere respektive indvandrere fås

Tabel 2
I procent af opererede er udeblivelserne

Tabel 3

Økonomiske aspekter:
De 4 udeblevne fra operation repræsenterer med et skønnet gennemsnit på 2500 kr. pr operation en manglende omsætning på 10.000 kr på 4 måneder eller 30.000 kr på årsbasis.
De øvrige 36 patienter repræsenterer skønsmæssigt en manglende omsætning på 500 kr pr. patient, eller 18.000 kr på 4 måneder eller 54.000 kr på årsbasis.
I alt ca. 80-85.ooo kr.

Diskussion:
I undersøgelsens tabel 2 ses at der er en generel udeblivelses på 3%. Dette tal er en del mindre end det, FAPS kom frem til i enqueten på 7-8%. Jeg mener at erindre, at jeg selv dengang angav ca. 10% og altså  et alt for højt tal.
I tallet for december vedrørende danske udeblivere er 6 ud af 11 udeblevne d. 22 og 23 december, og dette er derfor næppe repræsentativt for et helt år.
Ser vi på udeblevne fra operation, er der i dette materiale ingen udeblevne indvandrere.
Dette er i modstrid til det, der tales om fra andre kollegaer.
Forklaringerne er nok meget i det spekulative, men jeg vil tillade mig at forsøge en enkelt.
Jeg gør meget for at forklare indvandrerne, hvad indgrebet indebærer af ulemper/smerter, og jeg forklarer dem alternative løsningsmodeller. Det har jeg gjort på baggrund af andres erfaringer med udeblivere. Måske er det årsagen til, at jeg kun meget sjældent har udeblivere blandt indvandrerne.
Vedrørende de økonomiske tal må man trods alt sige, at de 3-4%, der på denne måde unddrages omsætningen, er et begrænset tal i en ortopædkirurgisk klinik med en omsætning mellem 2-3 mill. på årsbasis.  Tallet er i god overensstemmelse med det FAPS kom frem til (2).

Konklusion:
Udeblivelses problemet er irriterende, men nok procentuelt mindre end de fleste føler det.
De økonomiske konsekvenser er ret lig skøn som fremgår af FAPS enquetten.